ČL. 6
BATOŽINA


(1) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.
(2) Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 30x40x60cm, tvaru valca dĺžky 60cm a priemeru 35cm, alebo tvaru dosky 10x60x60cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.
(3) Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.
(4) Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,
b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo najmä pre nevhodný spôsob balenia,
c) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
d) batožiny, ktorých celková váha presahuje 25 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 25 kg podlieha ďalšiemu poplatku.
(5) Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má aj právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
(6) Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 200,00€.
(7) Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.
(8) Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.
(9) Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.
(10) Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
(11) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

 

ČL. 7
OSOBITNÉ USTANOVANIA PRE
MEDZINÁRODNÚ DOPRAVU


(1) Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, ak nie je v tomto čl. uvedené inak.
(2) Cestujúci musí mať platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.
(3) Každý kus batožiny cestujúceho musí byť označený menom a adresou.
(4) Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

 

ČL. 8
MIMORIADNE UDALOSTI POČAS PREPRAVY


(1) Vodič vozidla je v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo iných osôb povinný:
a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a zabezpečiť bezodkladnú odbornú zdravotnícku pomoc,
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť premávky,
c) urobiť vhodné opatrenia na záchranu osôb a majetku.
(1) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie sú ohrozené, sú povinní vodičovi pomáhať pri konaní podľa ods. 1.

 

ČL. 9
CESTOVNÉ


(1) Výšku cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného a príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou cestujúcich a batožiny určuje a zverejňuje dopravca.

 

ČL. 10
REKLAMÁCIA


(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť bezodkladne u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.
(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil.
(3) Objednávatelia prepravy môžu podať reklamáciu len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje.
(4) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 15 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia je riadne podaná.

 

PREPRAVNÝ
PORIADOK 

 

ČL. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


(1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu a príručnú batožinu.
(2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Austria & EU TRAVEL s. r. o., Murgašova 5/A, Banská Bystrica 974 01, IČO: 47 341 840
(3) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky, technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a preprave nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

ČL. 2
POVINNOSTI PREPRAVCU


(1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:
a) vykonávať dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) zabezpečiť ďalšie činnosti, ktoré sú potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o cestujúcich,
c) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel.
(2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:
a) vykonávať dopravu v súlade s predmetom činnosti,
b) starať sa o bezpečnosť a pohodlie cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
c) starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté a v riadnom technickom stave,
d) zariadenia dopravcu vo vozidle používať takým spôsobom, aby neboli na ťarchu cestujúcim,
e) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
f) utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy hendikepovaných,
g) zabezpečiť, aby oprávnená osoba dopravcu poskytla cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práva, povinnosti pri preprave, výške cestovného.

 

ČL. 3
PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO


(1) Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny,
b) požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb,
(2) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.
Cestujúcim nie je dovolené:
a) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč,
b) vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
c) fajčiť vo vozidle.
(3) Ďalej je cestujúci povinný:
a) uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú
b) k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich,
c) zaplatiť cestovné podľa dohodnutej ceny,
d) zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie
e) alebo za znečistenie vozidla.

 

ČL. 4
VYLÚČENIE OSôB Z PREPRAVY


(1) Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevu, zápach alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
(2) Vodič alebo oprávnená osoba prepravcu je oprávnený z prepravy vylúčiť:
a) osoby, ktoré nezaplatia cestovné,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.
(3) Vylúčenie z prepravy po začatí cesty vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné.
(4) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

 

ČL. 5
VZŤAHY CESTUJÚCEHO A VODIČA VOZIDLA


(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.
(2) Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:
a) vodič je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke; pri meškaní nie je dovolené skracovať meškanie na úkor bezpečnosti,
b) pokiaľ je vozidlo vybavené rozhlasovým a televíznym zariadením, vodič musí dbať, aby jeho uvedenie do činnosti nebolo na ťarchu cestujúcim.